Leerlingenzorg algemeen

In 1990 is ‘Weer Samen Naar School' (WSNS) van start gegaan. Basisscholen proberen om leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen zo lang mogelijk op school te houden en niet meteen door te verwijzen naar het speciaal basisonderwijs. In augustus 2011 treedt bovendien de wet Passend Onderwijs in werking. Deze wet houdt in dat scholen zorgplicht hebben voor alle leerlingen die worden aangemeld.
In de praktijk betekent dit dat de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een steeds belangrijkere plaats inneemt bij ons op school. De intern begeleider, juf Martine Bode, neemt de coördinatie en organisatie hiervan voor haar rekening.
Om goed af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen is het in de eerste plaats van belang om eventuele problemen zo vroeg mogelijk te signaleren. We gebruiken daarvoor toetsen en observatie-instrumenten. We krijgen daarmee een goed beeld van de ontwikkeling van onze leerlingen en kunnen ons onderwijs hierop aanpassen. Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, stellen de leerkrachten handelingsplannen op. Hierin wordt beschreven wat de sterke en zwakke kanten van de leerling zijn, aan welke doelen gewerkt wordt en welke activiteiten ondernomen worden om deze te bereiken. Na een aantal weken wordt dit handelingsplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Voor leerlingen die werken met een eigen leerlijn wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Bekeken wordt op welk niveau we verwachten dat de leerling uitstroomt naar het voortgezet onderwijs en welke doelen de leerling dan tijdens de basisschoolperiode moet behalen.
In een aantal gevallen is het nodig dat een leerling breder in beeld wordt gebracht. In dat geval kunnen wij intelligentie- en/of persoonlijkheidsonderzoek laten uitvoeren door de orthopedagoge van de schoolbegeleidingsdienst. Deze kan bijvoorbeeld het IQ van een leerling vaststellen of de diagnose dyslexie stellen. Soms komen er uit het onderzoek aanwijzingen voor een leer- of gedragsstoornis naar voren. Dan verwijst de orthopedagoge door naar een instantie voor GGZ.
Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen, worden zij regelmatig besproken tijdens leerling-besprekingen, groepsbesprekingen en zorgteambesprekingen. Tijdens deze besprekingen bekijken hoe we de leerlingen het beste verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Dat kan door hen extra hulp en oefening te bieden, maar ook door hen juist meer uitdaging te geven. De extra hulp kan zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied geboden worden. We hebben op school een remedial teacher die de leerkrachten hierbij kan ondersteunen. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, is er de Dolfijngroep.
Voor sommige leerlingen is het nodig om de hulp van externen in te schakelen. De intern begeleider onderhoudt contact met de kinderfysiotherapeut, de logopediste, schoolmaatschappelijk werkster, ambulant begeleiders van scholen voor speciaal (basis)onderwijs, enz. Met elkaar proberen we zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de leerlingen.
 

Het systeem van de leerlingenzorg bij ons op school in een schema:
1.De algemene basisaanpak per groep
2.De gedifferentieerde basisaanpak voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
3.‘Uitvallende' kinderen worden opgenomen in het zorgtraject:
•Na signalering en zorgvuldige analyse van het probleem worden extra hulpmiddelen ingezet.
•Er wordt gewerkt met een apart programma via een handelingsplan en evt. wordt de remedial teacher, sovatrainer, een fysiotherapeut, enz.ingezet.
•Bij onvoldoene resultaat kan uw kind aangemeld worden bij de Schoolbegeleidingsdienst voor nader onderzoek of verdiepte hulp.
•Als intensievere hulp nodig is, wordt uw kind via het zorgteam aangemeld bij de PCL van ons samenwerkingsverband 41-02. Deze commissie kan dan eventueel een beschikking voor het speciaal onderwijs afgeven.
 

Een kleine verzameling van interessante 'zorg' links:
- Sbo Beatrix de Burcht Gorinchem
- Samenwerkingsverband 41-02 Gorinchem en omstreken
- Passend onderwijs
- wsns
- Rivas
- CED
- Centrum voor Jeugd en Gezin in Vianen