Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft medezeggenschap in alle schoolzaken die plaatsvinden. De MR is of wordt op de hoogte gehouden van de belangrijke zaken die op school spelen om daarover, gevraagd of soms ongevraagd, haar mening en advies te kunnen geven. Dit wordt gedaan tijdens de reguliere MR vergaderingen of bij tussentijdse. Twee leden van de MR hebben ook zitting in de Gemeenschappelijke MR. Deze is overkoepelend voor de acht bij de vereniging aangesloten scholen. Er is periodiek contact met de directie van de school en het bestuur van de vereniging. Zo nodig wordt er in de nieuwsbrief melding gedaan over bepaalde zaken.
 
Onze school heeft een MR die uit vier leden bestaat. Twee van hen zijn ouders van leerlingen en twee leden zijn afkomstig van het personeel. De zittingsperiode duurt drie jaar en daarna mag een MR-lid één keer worden herkozen. Verkiesbaar zijn ouders die schriftelijk hebben verklaard dat ze de grondslag en de doelstellingen van de school respecteren. De verkiezing van nieuwe leden en de jaarvergadering vindt zo mogelijk gelijk plaats met die van de Activiteitencommissie.
 
Heeft u vragen of opmerkingen over wat dan ook m.b.t. de school, de lesstof, de leraren enz. dan kunt u altijd contact op nemen met één van de leden om hierover te praten. Alles wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Met uw informatie kunnen wij weer aan de slag!
 

Vanuit de ouders:
  • Daniëlle Harland        daanharland@hotmail.com
  • Dave Drummen         dave_drummen@yahoo.com 
 
Vanuit het personeel:
  • Annemarie Hazendonk    a.hazendonk@cnsheredium.nl
  • Marianne van Ravesteijn (tevens lid GMR)  m.vanravesteijn@cnsheredium.nl
  • Adviserend lid: Luuc Wilschut  directie@cnsheredium.nl