Zorg


Leerling ondersteuning op CNS Herédium

Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs een feit. Dit houdt in dat scholen zorgplicht hebben voor alle leerlingen die worden aangemeld. Leerlingen die vroeger werden door verwezen naar het speciaal onderwijs, blijven nu zo lang mogelijk op de basisschool. Zolang de school een passende plek voor de leerling kan zijn. Dit betekent dat de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een steeds belangrijkere plaats inneemt bij ons op school. De intern begeleider, juf Jorien, neemt de coördinatie en organisatie hiervan voor haar rekening.

Om goed af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling is het belangrijk om de onderwijsbehoeften van onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld te hebben.  Dit doen wij door observaties, gesprekken met kinderen en ouders en toetsen. We krijgen zo  een goed beeld van de ontwikkelingen en onderwijsbehoeften van onze leerlingen en kunnen ons onderwijs hierop afstemmen.
Om onze leerlingen goed te kunnen volgen, bespreken we de leerlingen regelmatig tijdens groepsbesprekingen. Tijdens deze besprekingen richten we ons op de vraag hoe we de leerlingen het beste verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Dat kan bijvoorbeeld door hen extra hulp en oefening te bieden, maar ook door hen juist meer uitdaging te geven. De extra hulp kan zowel op leergebied, als op sociaal-emotioneel gebied geboden worden. Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben op cognitief gebied, hebben wij een remedial teacher juf Marijke Wieringa. Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, is er de Dolfijngroep. Onze school is een KANJER school al onze leerkrachten zijn bevoegd tot het geven van de Kanjertraining.

Voor de leerlingen die extra hulp nodig hebben, wordt beschreven aan welke doelen er gewerkt wordt en hoe we deze doelstellingen willen behalen. In de eerste plaats wordt de extra hulp en aandacht beschreven in het groepsplan. Als die hulp niet voldoende blijkt te zijn, kan het kind remedial teaching (RT) krijgen. Wanneer een kind RT krijgt, wordt er een individueel handelingsplan geschreven. De gegeven hulp wordt na een aantal weken besproken en geëvalueerd door de leerkracht, in overleg met de intern begeleider en eventueel wordt de aanpak bijgesteld. De ouders worden door de leerkracht op de hoogte gesteld over de extra hulp die hun kind krijgt.

Als vanuit de groepsbespreking niet helder is wat de onderwijsbehoefte(n) zijn van de leerling of als we vragen hebben over de manier waarop we de zorg nog beter kunnen afstemmen besluiten we in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) de leerling in het Schoolondersteuningsteam (SOT afk.) te bespreken. Dit kunnen vragen zijn die liggen op het gebied van leren als op het gebied van gedrag. Tijdens een SOT bespreking zijn een orthopedagoog, een ambulant begeleider van het speciaal basisonderwijs, de remedial teacher, de intern begeleider en de leerkracht aanwezig. Ook nodigen we desgewenst ouders uit om mee te praten en af te stemmen.  Als een leerling besproken wordt in het SOT, wordt dit door de leerkracht met de ouder(s)/verzorger(s) besproken. Er wordt dan door de leerkracht een aanmeldingsformulier ingevuld, dat met de ouder(s)/verzorger(s) wordt besproken. De ouder(s)/ verzorger(s) zetten hun handtekening onder de aanmelding en geven zo hun instemming tot het bespreken van hun kind. Na afloop zo de ouder(s)/verzorger(s) om wat voor reden dan ook niet bij de bespreking konden zijn worden zij door de leerkracht op de hoogte gebracht van de gemaakte afspraken. 

Voor sommige leerlingen is het nodig om de hulp van externe instanties in te schakelen. De intern begeleider onderhoudt o.a. contacten met het Sociaal Team Vianen, de logopediste en de dyslexiebehandelaar. Voor verdere info verwijs ik naar het dyslexieprotocol wat wij binnen school gebruiken.

In het kader van een "warme overdracht" richting de vervolgschool van uw zoon of dochter kan het zijn dat uw kind aangemeld wordt voor een preventieve bespreking. Dit wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband waarbij wij zijn aangesloten Driegang Rivierengebied Midden Nederland.  Er zijn scholen binnen ons samenwerkingsverband die dit verplicht stellen voor toelating tot hun school.